Hotărârea nr. 242 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 155/2021 a Consiliului local cu privire la scoaterea definitivă din fond forestier a Zonei de Agrement aferentă proiectului „Valorificare resurse turistice naturale în zona Mamut-Parcul dendrologic Dr. Ion Vlad-Valea Popii”, modificată și completată ulterior

 
 
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 242

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 155/2021 a Consiliului local cu privire la scoaterea definitivă din fond forestier a Zonei de Agrement aferentă proiectului „Valorificare resurse turistice naturale în zona Mamut-Parcul dendrologic Dr. Ion Vlad-Valea Popii”, modificată și completată ulterior

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată in data de 13 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 155/2021 a Consiliului local cu privire la scoaterea definitivă din fond forestier a Zonei de Agrement aferentă proiectului „Valorificare resurse turistice naturale în zona Mamut-Parcul dendrologic Dr. Ion Vlad-Valea Popii”, modificată și completată ulterior inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 253/11.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 55003/11.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 55032/11.05.2022 al Compartimentului păşuni, păduri, Parc dendrologic din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere FIȘA DE TRANSMITERE-DEFRIȘARE pentru scoaterea definitivă a terenului de 0,9000 ha, în scopul menținerii obiectivului „Valorificarea resurselor turistice zona Mamut-parcul dendrologic Dr. Ioan Vlad-Valea Popii”, întocmită de către Ocolul Silvic Sebeș R.A. în data de 04.08.2021 și verificată de către Garda Forestieră Cluj la data de 23.09.2021, fișă ce stă la baza Deciziei 412/16.12.2021 a Gărzii Forestiere Cluj ;

Având în vedere adresa cu nr. 15775/23.09.2021 a Gărzii Forestiere Cluj, înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia cu nr. 109910/2021;

Văzând prevederile art. 20(1), pct. 15 din O.M. 694 / 2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.37(1) lit.” b” și art.37(3) din Legea nr. 46/2008- Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit."c", ale art.139 (3) lit.”g”și ale art.196 (1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Aprobă modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea nr 155/2021 a Consiliului local privind scoaterea definitivă din fond forestier a Zonei de Agrement aferentă proiectului „Valorificare resurse turistice naturale în zona Mamut-Parcul dendrologic Dr. Ion Vlad-Valea Popii”, care va avea următorul conținut :

'' Art. 1.(1) Aprobă scoaterea definitivă din fond forestier a suprafeței de 0,9 ha, proprietatea municipiului Alba Iulia, situată în UPV Alba Iulia, UA41A ocupată de obiectivul „Spațiu de recreere în zona Mamut.

         (1.2) Declară că terenul descris la alin.(1) nu face obiectul vreunui litigiu, nefiind înregistrat niciun proces pe rolul instanțelor judecătorești.

        (1.3) Aprobă plata sumei de 299.076,02 lei + TVA reprezentând cheltuieli de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv (8 ani) pentru terenul în suprafață de 4,95 ha situat în Oarda de Sus și acceptat de către Garda Forestieră Cluj ca fiind propice pentru împădurire.

        (1.4) Plata sumei de 299.076,02 lei + TVA se va face în contul IBAN RO23 TREZ 7005 057X XX00 4522, deschis la Trezoreria Mun. București, beneficiar MMAP, cod de identificare fiscală 16335444, cu precizarea obiectivului pentru care s-a făcut plata”.

Art.II Direcția cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, Serviciul contracte, patrimoniu și Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.III Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV Hotărârea se comunica:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Institutiei Prefectului - Judetul Alba

  • Ocolului Silvic Sebes RA

  • Direcției cheltuieli

  • Serviciului contracte, patrimoniu

  • Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

 

 

Alba Iulia, 13 mai 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
       Consilier                                                                                Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                         Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex