Hotărârea nr. 243 din 2022

privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 243

privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară în dată de 17 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 259/13.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 55326/12.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 55788/12.05.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.19(1) lit. ”a” și “b”, art.20(1) lit “a”, lit. “c” și lit. “j” din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, și ale Legii 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 126 (4) lit “a” ,ale art. 139 (3) lit. ”a” și ale art. 196(1) lit.’’a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe anul 2022, conform anexelor nr.1-3 .

Art.2 Aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2022, conform anexei nr.4.

Art.3 Aproba rectificarea listei cuprinzand evenimentele care vor avea loc in cursul anului 2022, sustinute din capitolul 67.02 ”Cultura, recreere si religie”, titlul “Bunuri si servicii”, , conform anexei nr.5.

Art.4 Aproba rectificarea listei unitatilor de cult care vor primi sprijin financiar pe anul 2022 din capitolul 67.02”Cultura, recreere si religie”, conform anexei nr.6.

Art.4 Anexele 1 – 6 fac parte integranta din hotarare.

Art.5 Directia cheltuieli si Directia tehnica, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire deciziile din hotărâre.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Institutiei Prefectului - Judetul Alba

  • Directia venituri

  • Direcţia cheltuieli

  • Directia tehnica, dezvoltare

 

 

 

Alba Iulia, 17 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
   Consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                         Jeler Marcel    
 
 
 
 
 
 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.5ex