Hotărârea nr. 244 din 2022

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 126/10.04.2017 a Consiliului Local cu privire la aprobarea proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu Ministerul Culturii și Identității Naționale cu modificările și completările ulterioare

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 244

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 126/10.04.2017 a Consiliului Local cu privire la aprobarea proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu Ministerul Culturii și Identității Naționale cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 17 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 126/10.04.2017 a Consiliului Local cu privire la aprobarea proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu Ministerul Culturii și Identității Naționale cu modificările și completările ulterioare inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 258/13.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 55989/13.05.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 55183/13.05.2022 al Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile art. 20 (1) lit. ”i” și lit. ”j” și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020;

Văzând Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, precum și anexele sale;

Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr.20/24.05.2017 pentru proiectul Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”, cod SMIS 118701 cu toate documentele sale subsecvente;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 126/2017 privind aprobarea proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu Ministerul Culturii și Identității Naționale cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 398/2021 a Consiliului local privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții CONSERVAREA, RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILĂ A “PALATULUI PRINCIPILOR DIN ALBA-IULIA” – CENTRU EXPOZIȚIONAL CORP PRINCIPAL “E”;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b”, art.129(2) lit. ”e”, art. 129 (7) lit. ”j”, a art. 139(3) lit.”a” și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Aprobă modificarea art.3 al Hotărârii nr. 126/2017 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia ce va avea următorul cuprins:

"Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E” , în cuantum de 27.500.000,00 lei (inclusiv TVA)."

Art.II Aprobă modificarea art.4 al Hotărârii nr. 126/2017 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia ce va avea următorul cuprins:

Art.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Alba Iulia în cuantum de 6.434.327,46 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 421.313,45 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”.”

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 126/2017 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.IV Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V Direcția cheltuieli, Direcția tehnică, dezvoltare și Direcția programe din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VI Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Direcţia programe

 

 

 

Alba Iulia, 17 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                 Contrasemnează,
    Consilier                                                                                              Secretar general
  Nanu Dana Elisabeta                                                                                     Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex