Hotărârea nr. 245 din 2022

privind darea în administrare și exploatare a unui imobil – teren, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 245

privind darea în administrare și exploatare a unui imobil – teren, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întruni în ședință extraordinară la data de 17 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind darea în administrare și exploatare a unui imobil – teren, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 260/16.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 56533/16.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 56493/16.05.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere adresa S.C. APA CTTA S.A. Alba nr.2951/06.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 52748/06.05.2022;

Având în vedere Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1969/2008 valabil pana în anul 2033;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 63/2015 privind insusirea investitiilor realizate in cadrul contractului AB-CL6: “Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Alba Iulia” si a contractului AB – CL2 “Statie de epurare – Alba Iulia” si darea in concesiune catre S.C. APA CTTA S.A. ALBA – Operatorul retelelor de apa si canalizare din municipiul Alba Iulia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 243/2019 privind dezmembrarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Rogozului, nr.40;

Văzând prevederile art. 24 (1) lit. ”b” și art. 24 (2) și art. 25 (3) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 592 (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 866 și art. 874 (1) din Codul civil, republicat modificat și completat ulterior;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”c” coroborat cu art. 129(6) lit. ”a”, art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art. 129(7) lit. ”n”, art. 139 (3) lit. ”g” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă darea în administrare și exploatare a imobilului – teren înscris în CF 110450 Alba Iulia cu nr. cadastral 110450-C1 în suprafață de 43.464 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, strada Rogozului nr.40, către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA, în scopul operării sistemului de utilități publice, pe durata Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1969/2008, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 va fi predat către S.C. APA CTTA S.A. ALBA, pe bază de proces verbal de predare-primire, în termen de maxim 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3 Se împuternicește reprezentantul Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, să voteze modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1969/2008, în sensul completării, în mod corespunzător, cu bunul dat în administrare și exploatare către S.C. APA CTTA S.A. ALBA și recalcularea redevenței.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia cheltuieli, Directia tehnica, dezvoltare prin Serviciul administrare drumuri și utilitati publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “APA ALBA”.

Art.5 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Direcției cheltuieli

  • Direcţiei tehnică, dezvoltare

  • Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publice

  • Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA ALBA”

  • S.C. APA CTTA S.A. ALBA

 

 

 

Alba Iulia, 17 mai 2022

 

 

 
Președintele ședinței,                                                            Contrasemnează,
    Consilier                                                                        Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                 Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex