Hotărârea nr. 246 din 2022

privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ al Municipiului Alba Iulia

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 246

privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară în dată de 17 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 254/12.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 55598/12.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia și raportul de specialitate nr. 55611/12.05.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.30(1) din HGR nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(14), ale art.139(3) lit.”g” și art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se constituie comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Alba Iulia, în următoarea componenţă:

1. Preşedinte: Popescu Emil Antoniu – viceprimar

2. Secretar: Pripon Mihai Constantin – șef Birou elaborare contracte și administrarea domeniului public

3. Membru: Vasile Daniel – consilier juridic în cadrul Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciuluicontracte, patrimoniu

4. Membru : Lupea Ioan Gabriel - Consilier local

5. Membru : Medrea Petru Gabriel - Consilier local

Art.2 Hotărârea nr.183/2016 a Consiliului Local a Municipiului Alba Iulia își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Serviciul contracte, patrimoniu din cadrul Serviciului administrarea patrimoniului local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică către:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciul contracte, patrimoniu

-Membrilor Comisiei

 

 

 

Alba Iulia, 17 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
     Consilier                                                                           Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                   Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex