Hotărârea nr. 247 din 2022

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire „Sediu Tribunal Alba“

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 247

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire Sediu Tribunal Alba“

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară în dată de 17 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire „Sediu Tribunal Alba“ inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 263/17.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.57377/17.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 57428/17.05.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere cererea Tribunalului Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 39832/05.04.2022, prin care se solicită prelungirea termenului prevazut în art.1 din Hotărârea nr. 67/2017 a Consiliului local cu 5 ani pentru începutul execuției lucrării de construire „Sediu Tribunal Alba“;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c”, ale art. 139 (2) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se prelungește termenul de începere a lucrărilor de construire „ Sediul Tribunal Alba “ cu 5 ani.

Art.2 Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură şi Serviciul public administrarea patrimoniului local din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia.

- Instituției Prefectului – Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

- Serviciului cntracte, patrimoniu

- Tribunalului Alba

 

 

 

Alba Iulia, 17 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
     Consilier                                                                                 Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                       Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.4ex