Hotărârea nr. 248 din 2022

privind deplasarea primarului municipiului Alba Iulia în Turcia, în perioada 23 – 29 mai 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 248

privind deplasarea primarului municipiului Alba Iulia în Turcia, în perioada 23 – 29 mai 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară în dată de 17 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind deplasarea primarului municipiului Alba Iulia în Turcia, în perioada 23 – 29 mai 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 262/17.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 57159/17.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 57275/17.05.2022 al Compartimentului relații imnternaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând invitația domnului Nevzat Metin, Președinte al Academiei Internaționale de Cultură și Arte KNIDOS, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 57114/2022;

Având în vedere prevederile HGR nr. 518/1995 privind drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit “e”, ale art. 139 (3) lit. “a” și ale art. 196 (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă deplasarea primarului municipiului Alba Iulia în Turcia, la Academia Internațională de Cultură și Artă Knidos, peninsula Datca, în perioada 23 – 29 mai 2022 pentru a participa la reuniunea culturală cu tema ''Monumentele istorice – repere în arta plastică contemporană''.

Art.2 Aprobă cheltuielile ocazionate de această deplasare, ce se vor suporta din bugetul local în cuantumurile prevăzute de HGR nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, aferente ţării de destinaţie pentru membrii delegaţiei.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Compartimentul relații internaționale, parteneriate, inovare urbană și Direcția Cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se va comunica:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate, inovare urbană

  • Direcția cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 17 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
        Consilier                                                                               Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                            Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex