Hotărârea nr. 249 din 2022

privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia către Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia și încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr.12780/12.02.2013

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 249

privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia către Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia și încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr.12780/12.02.2013

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întruni în ședință extraordinară la data de 17 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia către Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia și încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr.12780/12.02.2013 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 261/17.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 57134 din 17.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 57357/17.05.2022 al Biroului întreținere și reparații clădiri din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avbizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere adresa Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, înregistrat la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr.23759/28.02.2022;

Văzând prevederile art. 112 (1) din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 861(3) și ale art. 867 din Codul Civil republicat modificat și completat ulterior;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 386/2012 privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alba Iulia a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea si aprobarea contractului cadru de administrare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 119/2021 privind incheierea unui act aditional la contractul de administrare nr 12780 / 12.02.2013 incheiat intre Municipiul Alba Iulia si Liceul de arte “Regina Maria” cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.11/2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar cu structurile arondate de pa raza municipiului Alba Iulia pentru anul scolar 2019 – 2020;

Văzând prevederile art. 298 – 299 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”c” coroborat cu art. 129(6) lit. ”a”, art. 139 (3) lit. ”g” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă darea în administrare Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia a imobilului – clădire în suprafață de 279 mp cu nr. cadastral 88265-C1, a imobilului – clădire în suprafață de 237 mp cu nr. cadastral 88265-C2 și a imobilului – teren aferent, în suprafață de 1.160 mp, înscrise în CF 88265 Alba Iulia, situate în Municipiul Alba Iulia, str. George Coșbuc nr.26, având valoare de inventar clădiri C1+C2(CF 88265) - 83.613,36 lei, în vederea desfășurării activității de învățământ preuniversitar de stat.

Art.2 Aprobă încheierea actului aditional nr.5 la Contractul de administrare nr. 12780/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia si Liceul de arte „Regina Maria” Alba Iulia, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la Contractul de administrare nr. 12780/12.02.2013.

Art.4 Imobilele prevăzute la art. 1 vor fi predate pe bază de proces verbal de predare - primire, în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia tehnica, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

Art.6 Prezenta hotarare poate fi contestata conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul – administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.7 Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Direcţiei tehnică, dezvoltare

  • Biroului întreținere și reparații clădiri

  • Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 17 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
       Consilier                                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex