Hotărârea nr. 251 din 2022

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de funcții al ”Serviciului de îngrijire la domiciliu "La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia"

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 251

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de funcții al Serviciului de îngrijire la domiciliu "La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia"

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în ezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de funcții al ”Serviciului de îngrijire la domiciliu "La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia" inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 265/19.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 58507/19.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 58576/19.05.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 357/2018 privind înființarea Serviciului de îngrijire la domiciliul în cadrul Proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”, din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 481/2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială prin reorganizare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 118/2022, prin care s-a înființat Serviciul de îngrijire la domiciliu "La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia" în structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială, cu data finalizării Proiectului "LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”, respectiv cu 1.05.2022.

Având în vedere prevederile art. 31, 32, 88 și 97 din Legea nr.292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7(1) lit. ”a” și ale art.12* (1) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 și art.8 din Anexa 2 la HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor Legii 197/2012, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordinului 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Anexa 8 ;

Văzând prevederile HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Anexa 3;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”a” coroborat cu art 129 (3) lit. ”c”, ale art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art 129 (7) lit. ”b” , ale art. 139 (1) și ale art.196(1) lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,


HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Statul de Funcții al Serviciului de îngrijire la domiciliul ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă a prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcția de asistenţă socială

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
     Consilier                                                                                            Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                    Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex