Hotărârea nr. 254 din 2022

privind aprobarea majorării prețurilor și tarifelor la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia nr.84441/2012

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 
 
HOTĂRÂREA NR. 254
 
privind aprobarea majorării prețurilor și tarifelor la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia nr.84441/2012
 
 
Consiliul local al Municipiului Alba lulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării prețurilor și tarifelor la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia nr.84441/2012 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 268/20.05.2022;
Văzând adresa nr.7539/13.02.2022 a S.C. Flash Lighting Services S.A, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 46319/19.04.2022;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 59306/20.05.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59311/20.05.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;
Văzând prevederile Legii Serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificarile și completarile ulterioare și ale Legii Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice nr. 51/2006, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Contractului de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia nr.84441/2012;
Văzând prevederile art. 8 și art. 12 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public;
În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ,,d" coroborat cu art. 129 (7) lit. „n” , art. 139 (1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
 
HOTĂRÂRE:
 
 
Art.1 Aprobă majorarea prețurilor unitare și tarifelor pentru activitățile serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia executate de către S.C. Flash Lighting Services S.A.
Art.2 Aprobă Lista prețurilor unitare si tarifelor noi conform Anexelor nr. 1, nr. 1A, și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Serviciul administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba lulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5 Hotărârea se va comunica către:
  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Judetul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Serviciul administrare drumuri și utilități publice

  • SC FLASH LIGHTING SERVICES SA

 
 
 
 
 
Alba Iulia, 30 mai 2022
 
 
 
 
 
 
Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
      Consilier                                                                                     Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                               Jeler Marcel   
 
 
 
 
 
Prezenta a fost adoptata cu număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 61,90 % din numărul consilierilor în funcție.
P.M.3ex