Hotărârea nr. 256 din 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia în zona străzii Ana Ipătescu”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 256

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia în zona străzii Ana Ipătescu”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia în zona străzii Ana Ipătescu” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 270/20.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 59308/20.05.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59314/20.05.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.59/2021 privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona str. Ana Ipătescu, din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 20 (1) lit. ”j”, art 41, art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 9 (1) și art. 35 (4) din Legea nr. 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public, cu modificarile și completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b” coroborat cu art.129 (4) lit. „d”, art. 129 (2) lit. „d” coroborat cu art. 129 (7) lit. „n”, art. 139 (3) lit. „a” și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia în zona străzii Ana Ipătescu”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul Municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
      Consilier                                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                               Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex