Hotărârea nr. 257 din 2022

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 257

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 271/20.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 59310/20.05.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59315//20.05.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și avizul favorabil cu condiții al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.59/2021 privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona str. Ana Ipătescu, din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

Având în vedere Legea Serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificarile și completarile ulterioare și Legea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice nr. 51/2006, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;

Văzând prevederile art. 19 (2) din Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba lulia nr.84441/2012;

Văzând prevederile art. 8 din Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ,,d" coroborat cu art. 129(7) lit. „n”, art. 139(1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012, prin care se suplimentează valoarea contractului cu suma de 219476,60 lei la care se adaugă TVA, reprezentând valoarea investiției „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia în zona străzii Ana Ipătescu”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Împuternicește Primarul Municipiului Alba Iulia să semneze actul adițional la Contractul de delegare prin concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012.

Art.3 Serviciul administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica către :

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Serviciul administrare drumuri și utilități publice

  • Serviciul achiziții publice

  • SC FLASH LIGHTING SERVICES SA.

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                     Contrasemnează,
       Consilier                                                                                                               Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                                       Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex