Hotărârea nr. 258 din 2022

privind aprobarea documentației de urbanism: ,, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER” Municipiul Alba Iulia, Strada Milenium, Nr. 1, Județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 258

privind aprobarea documentației de urbanism: ,, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER” Municipiul Alba Iulia, Strada Milenium, Nr. 1, Județul Alba

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism: ,, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTERMunicipiul Alba Iulia, Strada Milenium, Nr. 1, Județul Alba inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 277/20.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 59476/20.05.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59603/23.05.2022 și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2 (2) și art. 8 (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25(1), art.26, art.48(1),(2),(3), ale art. 57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10, art. 11, ale secțiunii a 3-a și ale secțiunii a 4-a din capitolul III și ale anexei 1 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul 2701/2010 a MDRT, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile cap. III, cap. IV din Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 450/2021 a Consilului local al municipiului Alba Iulia, modificată și completată ulterior;

Având în vedere prevederile art. 14 pct.9 din REGULAMENTUL LOCAL privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în Municipiul Alba Iulia, anexa la Hotărârea nr. 451/2021 a Consiliului local;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului local;

Având în vedere Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea nr. 108/2008 a Consiliului local;

Având în vedere Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea nr. 148/2020 a Consilioului local;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c”, coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER” - intravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Milenium, Nr. 1, Județul Alba, C.F. nr. 88972 Alba Iulia, elaborat la inițiativa S.C. EFYMARM S.R.L., cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism prezentate în anexa 1.

Art.2: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 58643/19.05.2022, conform anexei 2.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu are perioada de valabilitate de 2 ani de la data aprobării.

Art.4: Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare stabilite conform prezentei documentații de urbanism, conform anexei 1 pe proprietatea CF nr. 88972 și CF. nr 89418, pe întreaga durată de existență a imobilului și nu se va suprapune cu o altă închiriere pentru alte dezvoltări imobiliare, interdicție care se va nota în cartea funciară în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care respectă prevederile prezentei hotărâri.

Art.5: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.6: Anexele numărul 1 și 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.7: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

  • Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția venituri

  • Biroul evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
      Consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                  Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 66,66 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex