Hotărârea nr. 260 din 2022

privind aprobarea documentației de urbanism: ,, DEMOLARE CORP C2, C3 ȘI CONSTRUIRE A DOUA LOCUINȚĂ PE PARCELĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada Gloriei, Nr. 6, Județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 260

privind aprobarea documentației de urbanism: ,, DEMOLARE CORP C2, C3 ȘI CONSTRUIRE A DOUA LOCUINȚĂ PE PARCELĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada Gloriei, Nr. 6, Județul Alba

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism:,, DEMOLARE CORP C2, C3 ȘI CONSTRUIRE A DOUA LOCUINȚĂ PE PARCELĂMunicipiul Alba Iulia, Strada Gloriei, Nr. 6, Județul Alba inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 275/20.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 59474/20.05.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59624/23.05.2022 și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2 (2) și art.8 (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25(1), art.26, art.48(1), (2), (3), ale art. 57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10, art. 11, ale secțiunii a 3-a și ale secțiunii a 4-a din capitolul III și ale anexei 1 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul 2701/2010 a MDRT, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile cap. III, cap. IV, din Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 450/2021 a Consiliului local, modificată și completată prin Hotărârea nr. 78/2022 a Consiliului local;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c” coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,, DEMOLARE CORP C2, C3 ȘI CONSTRUIRE A DOUA LOCUINȚĂ PE PARCELĂ” - intravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Gloriei, Nr. 6, Jud. Alba, C.F. nr. 109787, elaborat la inițiativa PĂTRÎNOIU LIVIU – IOAN, PĂTRÎNOIU VERONICA, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism prezentate în anexa 1.

Art.2: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 35498/25.03.2022, conform anexei 2.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu are perioada de valabilitate de 2 ani de la data aprobării.

Art.4: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.5: Anexele numărul 1 și 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre:

Art.6: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

  • Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția venituri

  • Biroul evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
     Consilier                                                                                           Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                  Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex