Hotărârea nr. 262 din 2022

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 262

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 280/20.05.2022;

Având în vedere cererea formulată de Filiala de Cruce Roșie a județului Alba, înregistrată sub nr. 23/12.01.2022; referatul de aprobare nr. 59479/20.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59659/23.05.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.1, art.7 și art.8 din Legea nr. 139/1995 – Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 34/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia, strada București, nr. 16A, înscris în CF nr. 116169 – Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."c" și lit.”d”, art.129 (6) lit.”b” și lit.”o”, ale art.139 (3) lit.”g”, ale art.196 (1) lit.”a”, art.349, art.350, art.351, art.352 și art.362 (2)

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, a unui imobil (teren) proprietate privată a municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia str. București, nr.16A, înscris în CF nr. 116610 Alba Iulia, cu nr.cadastral 116610, în suprafață de 843 mp, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 312.900 lei, în scopul amenajării unui depozit pentru materiale de intervenție la dezastre, cu acces tir, a unui garaj pentru parcarea și decontaminarea ambulanțelor din dotare, precum și a unor spații administrative necesare pentru desfășurarea activităților specifice Filialei de Cruce Roșie a județului Alba.

Art.2.Transmiterea în folosință gratuită se va face pentru o perioadă de 49 de ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Predarea imobilului către Societatea Națională de Cruce Roșie din România se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Comodantul - Municipiul Alba Iulia are următoarele obligații:

a).să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin prezenta hotărâre și prin lege;

b).să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art.5. Comodatarul - Societatea Națională de Cruce Roșie din România are următoarele obligații:

a).să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

b).să prezinte, anual, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

c).să permită accesul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia și/sau ai Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru efectuarea controlului asupra bunului;

d).să nu modifice bunul, în parte sau în integralitatea lui fără acordul consiliului local și fără obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare potrivid dispozițiilor legale în vigoare;

e).la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul cel puțin în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a degradat din cauza vechimii și liber de orice sarcini;

Art.6. (1)Folosința gratuită dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă nici oneros nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

(2)Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația să informeze Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

Art.7. Toate cheltuielile privind întreținerea bunului revin în întregime Societății Naționale de Cruce Roșie din România.

Art.8. În caz de nerespectare a obligațiilor care revin titularului dreptului de folosință gratuită, stabilite în baza prezentei hotărâri și a legislației în vigoare, acesta va răspunde material, contravențional sau penal, după caz, potrivit legii și i se va retrage dreptul de folosință gratuită.

Art.9. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10. Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.11. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic

-Serviciului Contracte, patrimoniu

-Societații Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Alba, str.București, nr.16, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
       consilier                                                                                Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                        Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85.71% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex