Hotărârea nr. 263 din 2022

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.5

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 263

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.5

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.5 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 283/20.05.2022;

Având în vedere cererea domnului.Faghiura Adrian înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.47853/2022; referatul de aprobare nr. 59484/20.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59666/23.05.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19^2 din HGR nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (14), ale art.139 (2) şi ale art.196(1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. (1) Aprobă vânzarea cu plata integrală a prețului prin credit bancar a locuinţei construite din fonduri A.N.L. situate în municipiul Alba Iulia, jud.Alba, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.5, înscrise în CF nr.102529-C1-U19 Alba Iulia, cu nr.cadastral 102529-C1-U19, compusă din hol, două dormitoare, baie, grup sanitar, bucătărie, camera de zi și debara cu suprafață utilă de 75 mp, împreună cu cota din bunurile indivize comune de 75/1315 în favoarea d-lui Faghiura Adrian şi a soţiei, d-na Faghiura Maria Lorena.

(2) Conform dispozițiilor art.10 (2^5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente locuinței, pe durata existenței clădirii.

Art.2. Preţul de vânzare al locuinţei, calculat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, este de 146.982,30 lei cu TVA inclus. Prețul include și comisionul de 1% cuvenit Consiliului Local al municipiului Alba Iulia potrivit dispozițiilor legale în vigoare și se va achita integral de către cumpărători prin accesarea unui credit bancar, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

Art.3. Conform art.10 alin.2 lit.f din Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ”locuinţele nu pot face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdicţie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii. Prin excepţie, locuinţele pot face obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care finanţează achiziţia acestor locuinţe, şi/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de instituţiile de credit, cu garanţia statului, conform prevederilor legale în vigoare. Instituţiile de credit sau, după caz, statul român, prin organele competente, vor putea valorifica locuinţele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinţelor”.

Art.4. Împuterniceşte Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să facă toate demersurile necesare pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Direcției Cheltuieli

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic

-Faghiura Adrian, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.5, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
      consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90.47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex