Hotărârea nr. 265 din 2022

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 54/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș RA, pe anul 2021 - sub aspectul revocării art. 1. al acestei hotărâri

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 265

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 54/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș RA, pe anul 2021 - sub aspectul revocării art. 1. al acestei hotărâri

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 54/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș RA, pe anul 2021 - sub aspectul revocării art. 1. al acestei hotărâri - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 284/23.05.2022;

Având în vedere:

- procedura prealabilă înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 46512/19.04.2022, înaintată de către Cabinet avocat Doina Scutea, în calitate de mandatar al petenților Paștiu Ioan, Savu Ana Maria și Bogdan Loredana;

- adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 3913/19.10.2021- înregistrată la Municipiul Alba Iulia cu nr. 121620/20.10.2021;

- prevederile Hotarârii nr. 54/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebes RA, pe anul 2021;

- Decizia administrativă nr. 58/2021 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA și nota justificativă anexată acesteia;

Văzând referatul de aprobare nr. 60077/23.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 60113/23.05.2022 al Compartimentului păşuni, păduri, parc dendrologic din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile art.10(2) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majora, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată;

Văzând prevederile art.65 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, precum și prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă;

În temeiul prevederilor art. 129 (3) lit. „d”, art. 139(1) și art. 196(1), lit. „a” din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă revocarea art. 1 al Hotărârii nr.54/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Art.2. Se respinge plângerea prealabilă cu privire la revocarea punctelor II și IV a Hotărârii nr.54/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia .

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Ocolului Silvic Sebeș RA

- Cabinetului de avocatură Doina Scutea, în calitate de mandatar al petenților Paștiu Ioan, Savu Ana Maria și Bogdan Loredana

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
    consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                         Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90.47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex