Hotărârea nr. 266 din 2022

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară ( varianta nr.1) efectuată în Dosar nr. 5532/176/2020 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 266

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară ( varianta nr.1) efectuată în Dosar nr. 5532/176/2020 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară ( varianta nr.1) efectuată în Dosar nr. 5532/176/2020 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 279/20.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 59478/20.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59826/23.05.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Vãzând prevederile art.24(3), art.33 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 109(2), art. 262 lit. „e” din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „g” şi ale art. 196 (1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însuşeşte raportul de expertiză tehnică judiciară „ Varianta nr. 1 ” întocmit de expert tehnic judiciar ing. Rusan Nicolae Vlad, în Dosarul nr. 5532/176/2020, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia, asupra imobilului situat în Alba Iulia, Str. Ion Arion (fosta Crinului) nr.26, în sensul ca se va ține cont de situația din CF și a situației din teren .

Raportul de expertiză tehnică judiciară face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local şi Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
    consilier                                                                                      Secretar general
  Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel        

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex