Hotărârea nr. 267 din 2022

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județului Alba a cotei de 15/906 mp teren intravilan înscris în CF. nr.77937 – C1-U26 Alba Iulia cu nr. Topo. 3028/1/2/XXV situat în Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun (fosta Ulmului) nr.5, Bl.E5 ,Ap.25, Jud. Alba în favoarea numitei Novac Maria

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTÃRÂREA NR. 267

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județului Alba a cotei de 15/906 mp teren intravilan înscris în CF. nr.77937 – C1-U26 Alba Iulia cu nr. Topo. 3028/1/2/XXV situat în Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun (fosta Ulmului) nr.5, Bl.E5 ,Ap.25, Jud. Alba în favoarea numitei Novac Maria

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județului Alba a cotei de 15/906 mp teren intravilan înscris în CF. nr. 77937 – C1-U26 Alba Iulia cu nr. topo.3028/1/2/XXV situat în Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun (fosta Ulmului) nr.5, Bl.E5 ,Ap.25, Jud. Alba în favoarea numitei Novac Maria – inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 279/20.05.2022;

Având în vedere cererea doamnei Novac Maria înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 56609/16.05.2022; referatul de aprobare nr. 59477/20.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59825/23.05.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Văzând prevederile art. 36 alin.(2) și alin.(6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, art.139 (3) lit. „g”, art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTÃRĂȘTE:

 

Art.1. Propune atribuirea prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de 15/906 mp proprietar Statul Român, teren intravilan înscris în CF. nr.77937 – C1 – U26 Alba Iulia cu nr. Topo. 3028/1/2/XXV situat în Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun (fosta Ulmului) nr.5, Bl.E5, Ap.25, Jud. Alba, în favoarea numitei Novac Maria.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din hotãrâre.

Art.4. Prezenta hotãrâre se comunicã :

- Primarului Municipiului Alba Iulia;

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
        consilier                                                                                       Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                 Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex