Hotărârea nr. 268 din 2022

privind acceptarea donaţie către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – drum înscris în CF nr. 77546 în suprafaţă de 284 mp., strada Nucet, aflat în proprietatea numiților Popa Elvira, Popa Gheorghe, Bucea Maria, Bucea Eremia, Moldovan Ciprian Maxim, Moldovan Adela Maria, Taltabeț Ovidiu Silviu, Taltabeț Dorina, Oprișa Iulian, Oprișa Niculina Cornelia, Ghenescu Daniela și Gherman Mihai

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 268

privind acceptarea donaţie către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – drum înscris în CF nr. 77546 în suprafaţă de 284 mp., strada Nucet, aflat în proprietatea numiților Popa Elvira, Popa Gheorghe, Bucea Maria, Bucea Eremia, Moldovan Ciprian Maxim, Moldovan Adela Maria, Taltabeț Ovidiu Silviu, Taltabeț Dorina, Oprișa Iulian, Oprișa Niculina Cornelia, Ghenescu Daniela și Gherman Mihai

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea donaţie către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – drum înscris în CF nr. 77546 în suprafaţă de 284 mp., strada Nucet, aflat în proprietatea numiților Popa Elvira, Popa Gheorghe, Bucea Maria, Bucea Eremia, Moldovan Ciprian Maxim, Moldovan Adela Maria, Taltabeț Ovidiu Silviu, Taltabeț Dorina, Oprișa Iulian, Oprișa Niculina Cornelia, Ghenescu Daniela și Gherman Mihai - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 267/19.05.2022;

Văzând cererea depusă de Popa Elvira, Popa Gheorghe, Bucea Maria, Bucea Eremia, Moldovan Ciprian Maxim, Moldovan Adela Maria, Taltabeț Ovidiu Silviu, Taltabeț Dorina, Oprișa Iulian, Oprișa Niculina Cornelia, Ghenescu Daniela și Gherman Mihai, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 44119/13.04.2022; referatul de aprobare nr. 58974/19.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 59050/20.05.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat;

Având în vedere prevederile:

- art. 863 lit.”c” din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- art. 291(3) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

- art.13(5) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 185/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind aprobarea planului urbanistic zonal:,ELABORARE PUZ – MODERNIZARE STRAZI IN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA (MICESTI-BARABANT) – REGLEMENTARE URBANISTICA TRAMA STRADALA: LOT I, LOT II, LOT III”

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139 (2) şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă acceptarea donației Municipiului Alba Iulia, având ca obiect imobilul - drum situat în Alba Iulia, strada Nucet, înscris în CF nr. 77546 Alba Iulia cu nr. cad. 77546 (parcela nr.757/2/8 și parcela nr. 757/3/8) în suprafaţă de 284 mp, aflat în proprietatea numiților Popa Elvira, Popa Gheorghe, Bucea Maria, Bucea Eremia, Moldovan Ciprian Maxim, Moldovan Adela Maria, Taltabeț Ovidiu Silviu, Taltabeț Dorina, Oprișa Iulian, Oprișa Niculina Cornelia, Ghenescu Daniela și Gherman Mihai.

Art.2. Planul de amplasament și delimitare se regăsește în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Ulterior încheierii contractului de donație în formă autentică imobilul - drum va fi întabulat în proprietatea Municipiului Alba Iulia și va completa inventarul domeniului public al Municipiului Alba Iulia.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- -Instituției Prefectului- Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Direcției tehnice, dezvoltare

-Serviciului Administrarea domeniului public şi privat

-Direcției cheltuieli

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
     consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                          Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex