Hotărârea nr. 269 din 2022

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, conform Legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 269

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, conform Legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, conform Legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat - inițiat de consilieri locali Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina și Filimon Marius și înregistrat cu numărul 285/23.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 60082/23.05.2022 al consilierilor locali Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina și Filimon Marius; raportul de specialitate nr. 60112/23.05.2022 al Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile art. 7 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere efectuarea procedurii privind consultarea populației cu privire la prezentul proiect de hotărâre, în conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Văzând anunțul nr. 45615/21.04.2021 cu privire la procedura de consultare publică a populației cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. “d” coroborat cu art. 129 (7) lit. „e” și lit. „f”, art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, conform Legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. La data intării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii nr. 375/24.11.2017 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Art.3. Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Hotărârea se comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului - Județul Alba

  • Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
      consilier                                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                               Jeler Marcel    
 
 
 
 
 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex