Hotărârea nr. 27 din 2022

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia Actualizat

 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 27

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia Actualizat

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia Actualizat inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 28.20.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 139101/25.11.2021 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 7297/20.01.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art. 27^1 ()1 lit.”a”, ”b”, ”c”, ”d” din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere:

  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

  • HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Ordinul nr. 233/2016, sectiunea a IV-a, art. 15, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism

  • „Ghidul pentru dezvoltarea și implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă -versiunea 2 - ELTIS”

  • Contractul de finanțare nr. 519/16.06.2020 proiect BI Smart Alba Iulia, COD SIPOCA 810/ COD MYSMIS 136237

  • Ghidul solicitantului Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, precum și anexele sale;

  • Programul Operațional Capacitate Administrativă CCI 2014RO05SFOP001, v. 2.0;

  • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Legea nr. 227/2015 Privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

Văzând minuta nr. 6859/2022 a ședinței de dezbatere prublică care a avut loc în data de 19.01.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (14), art. 139 (1) şi ale art. 196(1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia Actualizat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aprlicabilitatea Hotărârea nr. 261/18.08.2017 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Art.3: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în colaborare cu Direcția programe și alte Direcții ale Administrației Publice, după caz.

Art.4: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5: Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului – Județul Alba

- Direcției urbanism şi amenajarea teritoriului

- Direcției programe

- Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Biroului evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

- Direcției cheltuieli

- Servicul Poliția Locală

- Serviciul public “Administrarea Patrimoniului Local”

- Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
       Consilier                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                          Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex