Hotărârea nr. 270 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 278/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind organizarea celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 270

privind modificarea Hotărârii nr. 278/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind organizarea celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 278/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind organizarea celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior - inițiat de Primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 290/27.05.2022;

Având în vedere adresa domnului Holhoș Teodor înregistrată sub nr. 38141/31.03.2022 la Primăria municipiului Alba Iulia, prin care își înaintează demisia din calitatea de consilier local din cadrul Consiliul local al municipiului Alba Iulia; referatul de aprobare nr. 62466/27.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia și raportul de specialitate nr. 62471/27.05.2022 al Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia;

Având în vedere:

  • Hotărârea nr. 278/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind organizarea celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

  • Hotărârea nr. 194/27.04.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor;

  • Încheierea nr. 1787/CC/2022 a Judecătoriei Alba Iulia, pronunțată în dosar nr. 3219/176/2022 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Alba Iulia al doamnei CÂMPEANU – VLAD IOANA - SILVIA, membru al Alianței USR PLUS, înscrisă în lista supleanților;

  • Art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • Art. 12 și art. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 289/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. ”a”, ale art. 139 (1) și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 278/2020 privind organizarea celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia, în ceea ce privește componența Comisiei pentru activități științifice, învătământ, cultură, sănătate, protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului, în sensul înlocuirii domnului Holhos Teodor cu doamna Câmpeanu – Vlad Ioana - Silvia, astfel comisia sus menționată va fi compusă din:

- ROTAR CORINA

- BĂRBULEȚ NARCISA IOANA

- VÎLCAN MARCELA

- CÂMPEANU – VLAD IOANA - SILVIA

- FLOREA PAUL VICTOR

Art.II Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.III Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Secretarului general al municipiului Alba Iulia

  • Direcțiilor, serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate a Primarului municipiului Alba Iulia, precum și celor subordonate Consiliului local al municipiului Alba Iulia

  • Consilierului local desemnat

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                                    Contrasemnează,
     consilier                                                                                                 Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                          Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80.95% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex