Hotărârea nr. 271 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021-2022

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 271

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021-2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021-2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 266/19.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 58876/19.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 58905/19.05.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând Hotărârea nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2021-2022;

Văzând prevederile art. 96(1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului Educației nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;

Văzând Hotărârea nr. 194/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Completează art. 1, pct. 4 din Hotărârea nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

4. Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia

- ROTAR CORINA

- GAVRILĂ PAVEN IONELA

- CÂMPEANU - VLAD IOANA - SILVIA”

Art.II Completează art. 1, pct. 5 din Hotărârea nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

5. Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

- FULEA IOAN

- DUMITRU NICOLAE ALEXANDRU DAN

- CÂMPEANU - VLAD IOANA - SILVIA”

Art.III Modifică art. 1, pct. 11 din Hotărârea nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

11. Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia

- STANCIU ALIN GHEORGHE

- VÎLCAN MARCELA

- CÂMPEANU - VLAD IOANA - SILVIA

Art.IV Modifică art. 1, pct. 19 din Hotărârea nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

19. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

- VÂRTEI SERGIU NICOLAE

- NANU DANA ELISABETA

Art.V Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 361/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.VI Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VII Prezenta Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VIII Hotărârea se va comunica:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Compartimentului proceduri administrative, învățământ

- Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia

- Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia

- Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia

- Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

- Persoanelor desemnate

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                   Contrasemnează,
        Consilier                                                                                           Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                     Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex