Hotărârea nr. 272 din 2022

privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918, bloc M6, apartament 13

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 272

privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918, bloc M6, apartament 13

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în dată de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918, bloc M6, apartament 13- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 289/27.05.2022;

Având în vedere cererea doamnei Epure Giurgiu Elena Mariana înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 55769/12.05.2020 și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe din fondul locativ de stat, constituită în temeiul dispozițiilor Hotărârii nr. 246/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia; referatul de aprobare nr. 62460/27.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia și raportul de specialitate nr. 62464/27.05.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 1777 – 1835 din Codul Civil;

Având în vedere Hotărârea nr. 388/2007 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat și ale Hotărârii nr. 212/2010 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 388/2007 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit."c", coroborat cu art.129 (6) lit.”b”, ale art.139 (3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a” și ale art. 362(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă repartizarea spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918, bloc M6, apartament 13 doamnei Epure Giurgiu Elena Mariana.

Art.2. Contractul de închiriere pentru locuinţa repartizată prin prezenta hotărâre, se va încheia pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Chiria pentru locuinţa repartizată se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Serviciului Contracte, patrimoniu

- Doamnei Epure Giurgiu Elena Mariana

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                             Contrasemnează,
      consilier                                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                                Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex