Hotărârea nr. 273 din 2022

privind aprobarea planurilor de investiții ale operatorului de transport Societatea de Transport Public SA Alba Iulia

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 273

privind aprobarea planurilor de investiții ale operatorului de transport Societatea de Transport Public SA Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de investiții ale operatorului de transport Societatea de Transport Public SA Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 291/30.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.62677/30.05.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 62783/30.05.2022 al Compartimentului transport, liberă inițiativă din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere solicitarea operatorului de transport Societatea de Transport Public SA Alba Iulia nr. 928/25.05.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 61676/26.05.2022;

Văzând prevederile art. 12.1, art. 12.2, art.. 13.4.5, anexa 3.1 și anexa 13, pct. 8.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia;

Văzând prevederile art. 4(2), lit. ”c” din Acordul de parteneriat nr. 73998/27.07.2018 și protocol de asociere nr. 74001/27.07.2018 cu MDRAP;

Văzând Statutul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, aprobat prin Hotărârea nr. 244/2009 și Hotărârea nr. 200/2015 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

Având în vedere prevederile art. 29(10), lit. ”h” și lit. ”r” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1, art. 3, art. 14, art. 15, art. 16(1) și (2), ale art. 19, lit. ”f” și ale art. 23^1 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1991/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul prevederilor art. 89, art. 91, art. 129(2), lit.”d” coroborat cu art. 129(7), lit. ”n”, ale art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă planul de investiții al operatorului de transport întocmit în conformitate cu prevederile din anexa 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021, încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, conform anexei nr. 1.

Art.2 Aprobă planul de investiții al operatorului de transport Societatea de Transport Public SA Alba Iulia ”Investiții aferente celor 13 autobuze electrice, 13 stații încărcare lentă și 4 stații încărcare rapidă aferente parteneriatului 73998/27.07.2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, conform anexei nr. 2.

Art.3 Aprobă depunerea de către operatorul de transport Societatea de Transport Public SA Alba Iulia a proiectului ”Centrală electrică fotovoltaică putere instalată 0.265 MW” în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, conform anexei nr. 3.

Art.4 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 (1) Bunurile realizate în cadrul investițiilor prevăzute la art. 1, art. 2 și art. 3, cu excepția celor specificate ca bunuri de retur, vor fi bunuri proprii ale operatorului de transport iar costurile aferente investiţiilor realizate de Operator vor fi luate în considerare pentru calculul Compensației, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(2) În situația materializării planurilor de investiții prevăzute la art. 2 și art. 3 se va completa în mod corespunzător anexa 3.1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia

Art.6 Acordă mandat special Primarului municipiului Alba Iulia, ca în numele și pentru Municipiul Alba Iulia, să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, aprobarea planurilor de investiții prevăzute la art. 1, art. 2 și art. 3.

Art.7 Primarul municipiului Alba Iulia și Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.8 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică către :

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

  • Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local

  • Direcția cheltuieli

  • Compartiment transport, liberă inițiativă

  • Societatea de Transport Public SA Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
     Consilier                                                                                             Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                      Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex