Hotărârea nr. 274 din 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 90 din 29 martie 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 274

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 90 din 29 martie 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 30 mai 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 90 din 29 martie 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 286/23.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 62724/30.05.2022 al primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 62812/30.05.2022 al Compertimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Programului european HORIZON 2020, documentele cadru și documentele suport pentru implementarea Programului HORIZON 2020, Ghidului de Finanțare si anexele subsecvente, Aplicația de Finanțare și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului, ale Contractului de finanțare (Grant Agreement number: 857201) și ale Actului adițional la Contractul de Finanțare (AMENDMENT Reference No AMD-857201-28) înregistrat sub numărul 60185/24.05.2022;

Având în vedere prevederile OG nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 – 2020 modificată ulterior;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 - 2020;

Văzând Hotărârea nr. 90 din 2019 privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „5G-VICTORI”, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e”, art. 139 (3) lit. „d” și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se aprobă prelungirea cu 13 luni a proiectului, până la data de 1 iulie 2023 pentru implementarea proiectului, respectiv până la data de 1 septembrie 2023 în vederea redactării și transmiterii, de către UMP, a raportului tehnico-financiar final al proiectului.

Art.II Se modifică Art. 1 din REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE MANAGEMENT A PROIECTULUI 5G-VICTORI, aprobat prin Art. 4 din Hotărârea nr. 90/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul cuprins:

Art.1 Unitatea de Management a Proiectului „5G-VICTORI”, se înființează prin Hotărâre de Consiliu Local, ca structură fără personalitate juridică, începând cu prima zi de implementare a proiectului, până în data de 1 Septembrie 2023, inclusiv perioada de depunere a raportului final, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare cu Amendamentul aferent acestuia.”

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 90 din 29 martie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, rămân neschimbate.

Art.IV Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.V Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcţiei cheltuieli

  • Direcției programe

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Managerului public

  • Biroului resurse umane

 

 

 

Alba Iulia, 30 mai 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
     Consilier                                                                                            Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                     Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex