Hotărârea nr. 275 din 2022

privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 275

privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în dată de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 332/23.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 73237/23.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 73262/23.06.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.19(1) lit. ”a” și “b”, art.20(1) lit “a”, lit. “c” și lit. “j” din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, și ale Legii 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 126 (4) lit “a” ,ale art. 139 (3) lit. ”a” și ale art. 196(1) lit.’’a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe anul 2022, conform anexelor nr.1- 4 .

Art.2 Aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2022, conform anexei nr.5.

Art.3 Aproba rectificarea listei cuprinzand evenimentele care vor avea loc in cursul anului 2022, sustinute din capitolul 67.02”Cultura, recreere si religie”, titlul “Bunuri si servicii”, , conform anexei nr.6.

Art. 4 Aproba rectificarea listei unitatilor de cult care vor primi sprijin financiar pe anul 2022 din capitolul 67.02”Cultura, recreere si religie”, conform anexei nr.7.

Art.5 Anexele 1 – 7 fac parte integranta din hotarare.

Art.6 Directia venituri, directia cheltuieli si directia tehnica, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire deciziile din hotărâre.

Art.7. Hotărârea se comunica către:

- Institutiei Prefectului - Judetul Alba

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Directiei venituri

- Direcţiei cheltuieli

- Directiei tehnica, dezvoltare

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
        Consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel     

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95.23% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.5ex

HCL275_2022_Anexa_1-6