Hotărârea nr. 276 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu modificarile si completarile ulterioare pentru contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

 

ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA NR. 276

privind modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu modificarile si completarile ulterioare pentru contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu modificarile si completarile ulterioare pentru contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 326/22.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 72714/22.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 72996/22.06.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 129 (4) lit. ”b”, art. 139(3) lit.”b” și ale art.196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr.8/28.01.2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Direcția Cheltuieli și Direcția Tehnică Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4. Hotărârea se comunică:

  • Instituției Prefectului - Judetul Alba

  • Direcţiei Cheltuieli

  • Direcției Tehnică, Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice

  • Directiei Programe

  • Compartimentului Relații Internaționale, Relații cu Mediul de Afaceri și Societatea Civilă, Parteneriate

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
   Consilier                                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95.23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex