Hotărârea nr. 277 din 2022

privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 3 angajați, personal contractual, începând cu luna Iulie 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 277

privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 3 angajați, personal contractual, începând cu luna Iulie 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 3 angajați, personal contractual, începând cu luna Iulie 2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 297/20.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71610/20.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71833/21.06.2022 al Biroului resurse umane din cadrul Serviciului resurse umane - administrativ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 31(2) și (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 43 (3), (5) şi (8) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a”, coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, începând cu luna Iulie 2022, urmare a promovării în grad profesional superior celui deținut, după cum urmează:

  • Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

Serviciul Evenimente, Turism

  • Compartiment turism

  1. Funcția contractuală de execuție, consilier, gradul profesional I, ocupat, se transformă în consilier, gradul profesional IA;

  • Centrul național de informare și promovare turistică

  1. Funcția contractuală de execuție, consilier, gradul profesional II, ocupat, se transformă în consilier, gradul profesional I;

3. Funcția contractuală de execuție, consilier, gradul profesional I, ocupat, se transformă în consilier, gradul profesional IA;

Art.2 Aprobă modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Biroul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ şi Direcția cheltuieli din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se comunică:

  • Instituției Prefectului – Județul Alba;

  • Primarului municipiului Alba Iulia;

  • Biroului resurse umane;

  • Direcției cheltuieli;

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
    Consilier                                                                                       Secretar general
   Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95.23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex