Hotărârea nr. 278 din 2022

privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 iulie 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 278

privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 iulie 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 iulie 2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 327/23.06.2022;

Având în vedere adresa nr. 69/15/26.05.2022 a Serviciului Public de Asistență Medicală, transmisă către Direcției de Sănătate Publică Alba; adresa nr. 8338/25.05.2022 din partea Direcției de Sănătate Publică Alba, înregistrată sub nr. 61350/25.05.2022 la Primăria municipiului Alba Iulia, adresa nr. 320/07.06.2022 din partea grădiniței cu program prelungit nr.11 și adresa nr.282/07.06.2022 din partea grădiniței cu Program prelungit Dumbrava Minunată;

Văzând referatul nr. 80/15/2022 al Serviciului Public de Asistență Medicală; referatul de aprobare nr. 73477/23.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 73509/23.06.2022 al Biroului resurse umane din cadrul Serviciului resurse umane - administrativ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere anexa 17 din Ordinul ministerului sănătăți și ministerul educației nr. 438/4629/2021;

Văzând art. 21 (1) și (2) din OUG. nr. 653/2001 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; Hotărârea. nr. 43/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „a”, coroborat cu art.129 (3) lit. „c”, art. 139 (3) lit. „a” şi art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 iulie 2022, urmare a înființării, a 4 posturi contractuale de execuție, după cum urmează:

 • Serviciul Public de Asistență Medicală

Medici școlari

 • (1) Se înființează funcția contractuală vacantă, medic specialist, studii S;

Asistenți medicali din cabinetele medicale școlare

 • (2) Se înființează funcția contractuală vacantă, de asistent medical principal, studii PL;

 • Alte categorii de persoane care desfășoară activitate medicală în unități de învățământ

 • (3) Se înființează funcția contractuală vacantă, de asistent medical debutant, studii PL.

 • (4) Se înființează funcția contractuală vacantă, de asistent medical debutant, studii PL;

Art.2 Aprobă organigrama și statul de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală, conform anexelor nr. 1 și nr. 2

Art.3 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Biroul resurse umane din Serviciul resurse umane-administrativ din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea se comunică:

 • Instituției Prefectului – Județul Alba;

 • Primarului municipiului Alba Iulia;

 • Direcției Cheltuieli;

 • Biroului resurse umane;

 • Serviciului Public de Asistență Medicală.

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
       Consilier                                                                                        Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90.47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex