Hotărârea nr. 279 din 2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 279

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia” - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 298/20.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 70430/16.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71981/21.06.2022 al Compartimentul Relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.9(4) și (5) din Hotărârea Guvernului României nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel 2.1: ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’ – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A., modificată și completată prin Hotărârea nr. 16/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere Contractului de finanțare 2021/332043 din 13.12.2021;

Văzând prevederile art. 44 și ale 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.„b”, coroborat cu art.129(4) lit.„d”, ale art. 139(3), lit „e” și ale art. 196(1), lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică - faza DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”, cuprinși în Anexa privind Caracteristicile principale și Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia” - Faza DALI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul Relații Internaționale, Parteneriate și Inovare Urbană și Direcția Tehnică, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţiei cheltuieli

  • Direcției tehnică, dezvoltare

  • Serviciului investiții și lucrări publice

  • Compartimentului Relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană.

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
        Consilier                                                                                         Secretar general 
Nanu Dana Elisabeta                                                                                  Jeler Marcel 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90.47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex