Hotărârea nr. 28 din 2022

privind însușirea Dispoziției Primarului municipiului Alba Iulia nr.2019/03.12.2021 privind repartizarea a două locuințe din elemente modulare tip container la două familii fără adăpost

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 28

privind însușirea Dispoziției Primarului municipiului Alba Iulia nr.2019/03.12.2021 privind repartizarea a două locuințe din elemente modulare tip container la două familii fără adăpost

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea Dispoziției Primarului municipiului Alba Iulia nr.2019/03.12.2021 privind repartizarea a două locuințe din elemente modulare tip container la două familii fără adăpost - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 24/2022;

Având în vedere Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr.2019/03.12.2021 privind repartizarea a două locuințe din elemente modulare tip container la două familii fără adăpost; adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr.15485/1/G/SJ/II.C.2/2021, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.3384/12.01.2022;

Văzând referatul de aprobare nr. 6517/19.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6596/19.01.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.”c”, (6) lit.”a” și ”b”, (7) lit.”b” și ”q”,(8) lit.”b”, ale art.139(1) și ale art.154(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însușește Dispoziția Primarului municipiului Alba Iulia nr.2019/03.12.2021 privind repartizarea a două locuințe din elemente modulare tip container la două familii fără adăpost.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul Contracte Patrimoniu, Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului local și Direcția tehnică, dezvoltare prin Serviciul investiții și lucrări publice, Direcția Programe din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Direcției de Asistență Socială

-Serviciului Contracte, patrimoniu

-Serviciului Investiții și Lucrări Publice

-Direcției Programe

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                   Contrasemnează,
       consilier                                                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                          Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex