Hotărârea nr. 280 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 15/29.01.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 280

privind modificarea Hotărârii nr. 15/29.01.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 15/29.01.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 306/21.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71219/20.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71873/21.06.2022 al Compartimentul Relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile priorităţilor strategice ale Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/strategy_en );

Văzând prevederile Acordului privind Aria Economică Europeană (Protocol Adjusting the Agreement on the European Economic Area of 17 March 1993 (OJ No L 1, 3.1.1994, p. 572; and EFTA States’ official gazettes) și completările ulterioare (https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/Agreement%2Bon%2Bthe%2BEEA.pdf ), aprobat prin decizia Comisiei Europene (EEA Council Decision No 1/95 of 10 March on the entry into force of the Agreement on the European Economic Area OJ No L 86, 20.4.1995, p. 58; EEA Supplement No 14, 20.4.1995, p. 1), precum și al Acordului privind participarea României în EEA (Agreement on the participation of Bulgaria and Romania in the European Economic Area of 25 July 2007 (OJ No L 221, 25.8.2007, p 15; EEA supplement No 39, 26.6.2008, p. 1);

Având în vedere Memorandumul de participare a României la programul EEA and Norway Grants 2014-2021 (https://eeagrants.org/resources/romania-memorandum-understanding-eea-grants-2014-2021); Regulamentului de implementare a proiectelor EEA and Norway Grants 2014-2021 (https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=197 ); Ghidului de finanțarte și documentele aferente proiectului (https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/energy-efficiency-subpage/call31-04-20/ );

Văzând Scrisorii de ofertă și Contractului 2020/516129 din 14.12.2020, propuse de Innovation Norway;

Văzând Hotărârea nr. 15/29.01.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia” (Innovative energy efficiency solutions for the Olympic Swimming Pool - Alba Iulia) finanțat de Innovation Norway prin apelul Energy Programme in Romania – Energy Efficiency , în cadrul programului „EEA and Norway Grants 2014 – 2021”; Văzând Hotărârea nr. 125/30.03.2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia”;

Având în vedere solicitarea Municipiului Alba Iulia în calitate de Promotor al proiectului “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia” cu privire la prelungirea perioadei de implementare a proiectului precum și al Acordului finanțatorului cu privire la prelungirea proiectului “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia”;

Văzând prevederile art. 20 (1) lit. „a”, lit.„h”, lit. „i” și art. 24(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „e”, art. 139 (3) lit. „d” și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I. Se aprobă prelungirea cu 22 luni a proiectului, până la data de 30.04.2024 pentru implementarea proiectului, respectiv până la data de 30.06.2024, în vederea redactării și transmiterii către finanțator a raportului tehnico-financiar al proiectului.

Art. II. Modifică art. 1 din Hotărârea nr. 15/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

„Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia” finanțat în cadrul programului „EEA and Norway Grants 2014 – 2021” şi a cheltuielilor aferente acestuia, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul cofinanţării unui sistem mai performant dedicat îmbunătăţirii eficienţei energetice şi asigurării funcţionării bazinului olimpic de înot din Alba Iulia, în perioada de implementare, raportare şi decontare de maxim 40 luni, la care se adaugă perioada de raportare și decontare finală (2 luni) şi de utilizare şi mentenanţă de minim 60 de luni de la instalare.”

Art. III. Modifică art. 4 din Hotărârea nr. 15/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

Art.4. Municipiul Alba Iulia se angajează să asigure resursele financiare necesare implementării optime proiectului în condiţiile decontării sumei de grant de maxim 513.000 euro, cheltuieli eligibile, de către unitatea de implementare Innovation Norway conform condiţiilor din contractul de finanţare şi ghidului de implementare al proiectului și se angajează să susțină din surse proprii suma de 90.875 euro pentru susținerea contribuției proprii eligibile în proiect, respectiv suma de 140.000 euro pentru susținerea cheltuielilor neeligibile din proiect.”

Art. IV. Modifică art. 1 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 15/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

Art. 1 Unitatea de Management a Proiectului “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia”, se înfiinţează prin Hotărâre de Consiliu Local, ca structură fără personalitate juridică, începând cu data de 15.02.2021, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, cu o durată de 40 de luni la care se adaugă perioada de raportare și decontare finală (2 luni).”

Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 15/29.01.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art. VI. Direcția cheltuieli, Direcția tehnică, dezvoltare și Compartimentul Relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. VI. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VII. Hotărârea se comunică:

 • Primarului municipiului Alba Iulia;

 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;

 • Direcţiei cheltuieli;

 • Serviciului achiziţii publice;

 • Direcţiei tehnică, dezvoltare;

 • Biroului informatică;

 • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană;

 • Biroului resurse umane;

 • Direcției programe;

 • Biroului Resurse Umane;

 • Unității de Management a proiectului “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia”.

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
    Consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                 Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex