Hotărârea nr. 281 din 2022

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Alba Iulia, a susTainable cOmMunity thrOugh peRmacultuRe design and fOod Waste”, acronim TOMORROW, finanțat prin programul “City Makers for Sustainable and Just Cities: From Theory to Action” (UrbanCommunity), gestionat de ICLEI Europe și fundația Robert Bosch

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 281

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Alba Iulia, a susTainable cOmMunity thrOugh peRmacultuRe design and fOod Waste”, acronim TOMORROW, finanțat prin programul “City Makers for Sustainable and Just Cities: From Theory to Action” (UrbanCommunity), gestionat de ICLEI Europe și fundația Robert Bosch

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Alba Iulia, a susTainable cOmMunity thrOugh peRmacultuRe design and fOod Waste”, acronim TOMORROW, finanțat prin programul “City Makers for Sustainable and Just Cities: From Theory to Action” (UrbanCommunity), gestionat de ICLEI Europe și fundația Robert Bosch - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 305/21.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 70432/16.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 718741/21.06.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Apelului de acordare a micro-granturilor “City Makers for Sustainable and Just Cities: From Theory to Action” (UrbanCommunity), gestionat de ICLEI Europe și fundația Robert Bosch, Aplicația de Finanțare și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului;

Văzând prevederile Acordului de micro-grant nr. 51266 din 03.05.2022 între ICLEI European Secretariat GmbH și Municipiul Alba Iulia reprezentat prin Gabriel Pleșa în calitate de primar;

Având în vedere prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „e”, art. 139 (3) lit. „d” și art. 196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Alba Iulia, a susTainable cOmMunity thrOugh peRmacultuRe design and fOod Waste” - acronim TOMORROW, finanțat prin programul “City Makers for Sustainable and Just Cities: From Theory to Action” (UrbanCommunity) gestionat de ICLEI Europe și fundația Robert Bosch, şi a cheltuielilor aferente acestuia, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul aplicării principiului rambursării.

Art. 2. Se aprobă implementarea proiectului ”Alba Iulia, a susTainable cOmMunity thrOugh peRmacultuRe design and fOod Waste”, acronim TOMORROW, de către Municipiul Alba Iulia conform programului UrbanCommunity, aplicației proiectului, acordului de micro-grant şi bugetului aprobat.

Art. 3. Municipiul Alba Iulia se angajează să asigure resursele financiare necesare unor eventuale cheltuieli neeligibile, respectiv conexe necesare implementării proiectului, fără de care proiectul nu s-ar putea realiza, în acord cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 4. Municipiul Alba Iulia se angajează să nu desfășoare activități economice în scopul obținerii de venituri din utilizarea bugetului de proiect și a activităților sale, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți, în condițiile legii.

Art. 5. Municipiul Alba Iulia se obligă să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislației comunitare şi naționale în domeniul egalității de șanse, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice, ajutorului de stat, informare, publicitate.

Art. 6. Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în în cadrul proiectului ”Alba Iulia, a susTainable cOmMunity thrOugh peRmacultuRe design and fOod Waste”, acronim TOMORROW, în relaţia cu finanțatorul şi să semneze toate actele ce derivă din procesul de precontractare, contractare, implementare şi raportare în cadrul proiectului.

Art. 7. Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi şi să monitorizeze implementarea proiectului ”Alba Iulia, a susTainable cOmMunity thrOugh peRmacultuRe design and fOod Waste”, acronim TOMORROW prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific administraţiei publice locale, cu dispoziţiile legale aplicabile Contractului de finanţare, bugetelor subsecvente şi procedurilor tehnice şi financiare de implementare stabilite de autoritatea finanţatoare.

Art. 8. Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 9. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia;

  • Instituției Prefectului – Județul Alba;

  • Direcţiei cheltuieli;

  • Direcției programe;

  • Compartimentului Relații internaționale, parteneriate și inovare urbană;

  • Managerului public;

  • Biroului resurse umane.

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
  Consilier                                                                                        Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                              Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex