Hotărârea nr. 282 din 2022

privind aprobarea încheierii unui Act adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”, aprobat prin Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 282

privind aprobarea încheierii unui Act adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”, aprobat prin Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”, aprobat prin Hotărârea nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 304/21.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71452/20.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71852/21.06.2022 al Compartimentului Relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel 2.1: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.)

Având în vedere Hotărârea nr. 16/2022 a Consiliului local privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local referitoare la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel 2.1: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Geotermală, Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A. (S.C. SIS S.A.)

Văzând prevederile Programului pentru Energie în România, Apel pentru Propuneri de Proiect: Apel 2.1 - Geotermală, Domeniu de interes: Energie regenerabilă, v.2.0 - Mai 2021 (Mecanismul Financiar SEE 2014-2021);

Văzând prevederile Cererii de finanțare pentru proiectul „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“, depus spre finanțare de către Municipiul Alba Iulia în 30 septembrie 2021 în cadrul Programului pentru Energie în România, Apel pentru Propuneri de Proiect: Apel 2.1 - Geotermală, Domeniu de interes: Energie regenerabilă, v.2.0 - Mai 2021;

Având în vedere prevederile Priorităţillor strategice ale Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/strategy_en);

Văzând prevederile Acordului privind Spațiul Economic European (Protocol Adjusting the Agreement on the European Economic Area of 17 March 1993 (OJ No L 1, 3.1.1994, p. 572; and EFTA States’ official gazettes) si completarile ulterioare

(https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/Agreement%2Bon%2Bthe%2BEEA.pdf), aprobat prin decizia Comisiei Europene (EEA Council Decision No 1/95 of 10 March on the entry into force of the Agreement on the European Economic Area OJ No L 86, 20.4.1995, p. 58; EEA Supplement No 14, 20.4.1995, p. 1);

Având în vedere Acordului privind participarea României în EEA (Agreement on the participation of Bulgaria and Romania in the European Economic Area of 25 July 207 (OJ No L 221, 25.8.2007, p 15; EEA supplement No 39, 26.6.2008, p. 1);

Văzând prevederile Memorandumului de participare a României la programul EEA and Norway Grants 2014-2021 (https://eeagrants.org/resources/romania-memorandum-understanding-eea-grants-2014-2021

Văzând prevederile Regulamentului de implementare a proiectelor EEA and Norway Grants 2014-2021 (https://eeagrants.org/resources?title=&field_resource_type_target_id=197 );

Portalului proiectului, ce include ghidul și documentele proiectului https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--geothermal/

Având în vedere prevederile art. 20 (1) lit. „a”, lit.„h”, lit. „i” și art. 24 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e” coroborat cu art. 129 (9) lit. „a”, ale art. 139 (3) lit. ”d”, ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă încheierea unui Act adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia”, aprobat prin HCL nr. 403/2021, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţul Alba

- Primarului municipiului Alba Iulia;

- Direcţiei Cheltuieli;

- Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană;

- S.C. Societatea de Inginerie Sisteme S.A.;

- Innovation Norway;

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
      Consilier                                                                                   Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                            Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95.23% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex