Hotărârea nr. 283 din 2022

privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT (FOTBAL) IN INCINTA SCOLII „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA, REALIZARE INSTALATIE DE NOCTURNA SI AMENAJARE CURTE”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 283

privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT (FOTBAL) IN INCINTA SCOLII „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA, REALIZARE INSTALATIE DE NOCTURNA SI AMENAJARE CURTE”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT (FOTBAL) IN INCINTA SCOLII „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA, REALIZARE INSTALATIE DE NOCTURNA SI AMENAJARE CURTE” - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 294/20.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71225/20.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71244/20.06.2022 al Serviciului investiții și luicrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; ale art. 42 (1) lit. „b” din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și ale art. 20(1) lit. „j”, art. 44 (1) și art. 45 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit.”d”, art. 139(3) lit. ”e” și art. 196 lit.(1), ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă documentatia tehnica faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici la valoarea de 1.072.432,88 lei, din care C+M 911.625,44 lei, conform Anexei care face parte integranta din prezenta Hotărâre pentru realizarea obiectivului de investiții: „AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT (FOTBAL) IN INCINTA SCOLII „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA, REALIZARE INSTALATIE DE NOCTURNA SI AMENAJARE CURTE”.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunica:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţiei cheltuieli

- Direcției tehnică, dezvoltare

- Serviciului investiții și lucrări publice

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                               Secretar general 
Nanu Dana Elisabeta                                                                       Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex