Hotărârea nr. 284 din 2022

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici - faza proiect tehnic -pentru obiectivul de investiții:"REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei",

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 284

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici - faza proiect tehnic -pentru obiectivul de investiții:"REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei",

 

Consiliul local al municipiului Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici - faza proiect tehnic - pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei" - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 324/22.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 72726/22.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 72967/22.06.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.7(6) din Hotărârea Guvernului României nr. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art. 20 (1) lit. „j”, art. 44 (1) și art. 45 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” coroborat cu art.129 (4) lit.”d”, ale art. 139(3) lit. ”e” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici - faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei".

Art. 2 Anexa nr.1 – Indicatorii tehnico-economici și Anexa nr. 2 – Devizul general fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Hotărârea se comunica:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Direcţiei cheltuieli

- Direcției tehnică, dezvoltare

- Serviciului investiții și lucrări publice

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
   Consilier                                                                                    Secretar general
  Nanu Dana Elisabeta                                                                          Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex