Hotărârea nr. 286 din 2022

privind aprobarea cotizatiei Municipiului Alba Iulia către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA NR. 286

privind aprobarea cotizatiei Municipiului Alba Iulia către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cotizatiei Municipiului Alba Iulia către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 323/22.06.2022;

Având în vedere Hotărârea nr.11/2022 a Adunării Generale a Asociației „APA ALBA” și Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 71494/2022; referatul de aprobare nr. 72409/22.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 72211/20.06.2022 al Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 46 (1) lit. „a” din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „d” coroborat cu art. 129 (7) lit. „n” , art. 139 (1) și art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Aprobă plata cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, în cuantum de 87.840 lei/an, respectiv 7.320 lei / lună, aprobată de Adunarea Generală a Asociației “APA ALBA”.

Art. 2. Direcţia Tehnică Dezvoltare și Direcția Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4. Hotărârea se comunică:

- Instituției Prefectului - Judetul Alba

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Serviciului Administrare Drumuri si Utilități Publice

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA ALBA”

- Direcției Tehnică Dezvoltare

- Direcției cheltuieli.

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
       Consilier                                                                          Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                   Jeler Marcel 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex