Hotărârea nr. 287 din 2022

cu privire la aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 287

cu privire la aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru zona tarifară zona 1 municipiul Alba Iulia”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia” - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 207/08.04.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 42229/08.04.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 73225/23.06.2022 al Compartimentului transport, liberă inițiativă din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere solicitarea operatorului de transport Societatea de Transport Public SA Alba Iulia nr. 562/21.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 33019/21.03.2022;

Văzând prevederile art.4(5), lit. ”d”, art. 16(3), lit. ”g” și ale art. 17 din statutul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local;

Văzând prevederile art. 11.1, art. 11.2, art. 11.7, ale art. 11.8 și ale anexei 6 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia;

Văzând prevederile art. 8(3) lit.„k” şi ale art. 10(5) ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1(4), lit. ”h”, ale art.3, art. 17(1), lit. ”m”, art. 17(1^1), (2) și (3), ale art. 18 și ale art. 43 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată modificată și completată ulterior și ale Minutei nr. 73238/2022;

Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public de persoane;

În temeiul prevederilor art. 89, art. 91, art. 129(1), (2), lit.”d” coroborat cu art. 129(7), lit. ”i” și ”n”, ale art. 139(3) și ale art. 196(1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea tarifelor de călătorie în zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Acordă mandat special Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local să exercite, în numele și pe seama municipiului Alba Iulia, atribuția, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8(3), lit. ”d^2” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limitele prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Acordă mandat special Primarului Municipiului Alba Iulia, ca în numele și pentru Municipiul Alba Iulia, să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, aprobarea stabilirii și modificării tarifelor de călătorie în zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică :

  • Primarului municipiului Alba Iulia;

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Direcţiei cheltuieli

  • Compartiment transport, liberă inițiativă

  • Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local

  • STP SA Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
           Consilier                                                                               Secretar general   
 Nanu Dana Elisabeta                                                                           Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 66.66 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex