Hotărârea nr. 288 din 2022

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 345/2019 a Consiliului Local

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 288

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 345/2019 a Consiliului Local

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 345/2019 a Consiliului Local inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 129/22.03.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33278/21.03.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 222249/23.03.2022 al Serviciului public comunitar local de evidența persoanelor din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând adresa cu nr. 265/22.02.2022 a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Alba, prin care s-a transmis adresa nr. 3465742/10.02.2022 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

Având în vedere anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 decembrie 2019;

Văzând prevederile Ordonanței de Guvern nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”d” coroborat cu art. 129(7) lit. ”l”, art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor al Municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 345/2019 a Consiliului Local, conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor

- Biroul Resurse Umane.

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                  Contrasemnează,
   Consilier                                                                                Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                      Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 16voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76,19 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex