Hotărârea nr. 289 din 2022

privind suplimentarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 289

privind suplimentarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 322/21.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 72407/22.06.2022 a Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 72727/22.06.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 436/25.11.2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, ale Hotărârii nr. 118/30.03.2022 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare;

Având în vedere prevederile art. 40 (1) și ale art. 44 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap și ale art. 26(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și a Hotărârii nr. 398/30.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art.129 (14), ale art.139 (3) lit. „a” și art.196(1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă suplimentarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, de la 275 la 300, începând cu data de 01.07.2022.

Art.2 Aprobă modificarea și completarea organigramei Direcției de Asistență Socială care va avea cuprinsul conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția de Asistență Socială, Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziții Publice, Compartimentul Resurse Umane, Compartimentul Protecția Persoanelor cu Handicap vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se comunică:

  • Instituției Prefectului-Județul Alba

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Direcției de Asistență Socială;

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
    Consilier                                                                                      Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                             Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex