Hotărârea nr. 292 din 2022

privind aprobarea documentației de urbanism: ,, EXTINDERE SPAȚIU BIROURI LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada TEILOR, Nr. 5

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 292

privind aprobarea documentației de urbanism: ,, EXTINDERE SPAȚIU BIROURI LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada TEILOR, Nr. 5

 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism: ,, EXTINDERE SPAȚIU BIROURI LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada TEILOR, Nr. 5 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 329/23.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 73496/23.06.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 73533/23.06.2022 lui local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2 (2) și art. 8 (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.25 (1), art.26, art.48(1),(2),(3), ale art. 57- 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 10, art. 11, ale secțiunii a 3-a și ale secțiunii a 4-a din capitolul III și ale anexei 1 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 2701/2010 a MDRT, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile cap. III, cap. IV din Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 450/2021, a Consiliului Local, modificată și completată prin Hotărârea nr. 78/2022 a Consiliului Local;

Văzând Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c” coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139(3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 50697/02.05.2022, conform anexei 1.

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE SPAȚIU BIROURI LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ” - intravilan Municipiul Alba Iulia, Strada TEILOR, Nr. 5, Jud. Alba, C.F. nr. 115048 Alba Iulia, elaborat la inițiativa lui TEODORESCU NICOLAIE ȘI TEODORESCU ELENA, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism prezentate în anexa 2.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu are perioada de valabilitate de 2 ani de la data aprobării.

Art.4: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.5: Anexele numărul 1 și 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.6: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului – Județul Alba

  • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului

  • Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcția tehnică, dezvoltare

  • Direcția venituri

  • Biroul evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
  Consilier                                                                                  Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                         Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex