Hotărârea nr. 294 din 2022

pentru respingerea PLÂNGERII PREALABILE privind REVOCAREA Hotărârii nr. 451/2021 a Consiliului local privind aprobarea Regulamentul local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul ALBA IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 46149 din 18.04.2022, formulată de ,,ROMCARPATIA NEW TEAM S.R.L.” cu sediul în Bucerdea Vinoasă, nr. 158C, comuna Ighiu, județul Alba, prin Cabinet de avocat Stoian Ioana Simona – Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 22, parter, biroul 4, județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 294

pentru respingerea PLÂNGERII PREALABILE privind REVOCAREA Hotărârii nr. 451/2021 a Consiliului local privind aprobarea Regulamentul local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul ALBA IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 46149 din 18.04.2022, formulată de ,,ROMCARPATIA NEW TEAM S.R.L.” cu sediul în Bucerdea Vinoasă, nr. 158C, comuna Ighiu, județul Alba, prin Cabinet de avocat Stoian Ioana Simona – Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 22, parter, biroul 4, județul Alba

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022 ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru respingerea PLÂNGERII PREALABILE privind REVOCAREA Hotărârii nr. 451/2021 a Consiliului local privind aprobarea Regulamentul local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul ALBA IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 46149 din 18.04.2022, formulată de ,,ROMCARPATIA NEW TEAM S.R.L.” cu sediul în Bucerdea Vinoasă, nr. 158C, comuna Ighiu, județul Alba, prin Cabinet de avocat Stoian Ioana Simona – Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 22, parter, biroul 4, județul Alba inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 334/23.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 73632/23.06.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 73776/24.06.2022 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Având în vedere plângerea prealabila înregistrată înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 46149 din 18.04.2022, formulată de ,,ROMCARPATIA NEW TEAM S.R.L.” cu sediul în Bucerdea Vinoasă, nr. 158C, comuna Ighiu, județul Alba, prin Cabinet de avocat Stoian Ioana Simona – Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 22, parter, biroul 4, județul Alba;

Văzând prevederile art. 27^1 (1), lit. ”a”, ”b”, ”c”, ”d” din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (14), art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Respinge PLÂNGEREA PREALABILĂ privind REVOCAREA H.C.L. 451/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND INVESTIȚIILE PRIVATE ȘI PUBLICE ÎN DOMENIUL URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 46149 din 18.04.2022, formulată de ,,ROMCARPATIA NEW TEAM S.R.L.” cu sediul în Bucerdea Vinoasă, nr. 158C, comuna Ighiu, județul Alba, prin Cabinet de avocat Stoian Ioana Simona – Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 22, parter, biroul 4, județul Alba și menține ca temeinică și legală Hotărârea nr. 451/2021 a Consiliului Local a Municipiului Alba Iulia.

Art.2: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte direcții ale administrației publice, după caz.

Art.3: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Hotărârea se comunică:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia,

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției urbanism şi amenajarea teritoriului

  • Societății comerciale ROMCARPATIA NEW TEAM S.R.L.

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
       Consilier                                                                          Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                     Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex