Hotărârea nr. 295 din 2016

privind încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Ministerul Culturii

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 295

privind încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Ministerul Culturii

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Ministerul Culturii ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 100139/2016 al Compartimentului relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Alba Iulia 2014-2020 și Programul Ministerului Culturii Orașe Europene;

Având în vedere prevederile HG nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu precădere prevederile art. 25 și respectiv 45 și următoarele, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale OUGR nr. 93/2000, aprobată prin Legea nr. 344/2001, defineşte întreg oraşul Alba Iulia şi zona înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional;

Văzând prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 26/1994 prin care Municipiul Alba Iulia este declarat– CETATE-SIMBOL A MARII UNIRI A ROMÂNILOR;

Având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.”e” coroborat cu art. 36 (7) lit. „c”, ale art. 36(2) lit. „b” coroborat cu art. 36(4) lit. „a”, ale art 45(2) lit. „f” şi ale art.115 (1) lit.”b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Ministerul Culturii conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se angajează să respecte rolurile, responsabilitățile și îndatoririle fiecărui partener asumate în cadrul protocolului de cooperare conform anexei.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în relaţia cu partenerii şi să semneze toate actele ce derivă în urma activităților derulate în baza prezentului protocol de cooperare.

Art.4 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să numească responsabili pentru derularea și implementarea viitoarelor proiecte din cadrul prezentului protocol de cooperare, să delege responsabilităţi şi să monitorizeze desfășurarea activităților prin Dispoziţii/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare şi funcţionare specific legislației în vigoare, cu dispoziţiile legale aplicabile, etc.

Art.5 Compartimentul relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Compartimentul relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate

  • Administratorul Public al municipiului Alba Iulia

  • Ministerul Culturii

 

 

Alba Iulia, 31 octombrie 2016

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
Consilier                                                                                                    Secretar
Pleșa Gabriel Codru                                                                                 Jeler Marcel

 

 

 

P.M. 4 ex