Hotărârea nr. 3 din 2022

cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului fondurilor externe nerambursabile, sursa D, in suma de 195. 572,81 lei aferent anului 2021, din excedentul fondurilor externe nerambursabile al anilor precedenti.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 3

cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului fondurilor externe nerambursabile, sursa D, in suma de 195. 572,81 lei aferent anului 2021, din excedentul fondurilor externe nerambursabile al anilor precedenti.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 7 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului fondurilor externe nerambursabile, sursa D, in suma de 195. 572,81 lei aferent anului 2021, din excedentul fondurilor externe nerambursabile al anilor precedenti, inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 02/03.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 57/03.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 101/03.01.2022 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021; Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 129(4) lit “a”, ale art.139(3) lit.’’a” și ale art.196 (1) lit. “a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă acoperirea definitiva a deficitului bugetului fondurilor externe nerambursabile, sursa D, aferent anului 2021, in suma de 195.572,81 lei, din excedentul fondurilor externe nerambursabile al anilor precedenti.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Direcţia cheltuieli aflată în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, va aduce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea se comunica:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Institutiei Prefectului – județul Alba

- Direcţiei cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 07 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                  Contrasemnează,
    Consilier                                                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                          Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcția

P.B.C.5ex