Hotărârea nr. 30 din 2022

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str.Aurel Vlaicu

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 30

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str.Aurel Vlaicu

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str.Aurel Vlaicu- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 25/19.01.2022;

Având în vedere cererea domnului Țălnar Cornel înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.121573/20.10.2021; adresa Serviciului întreținerea domeniului public înregistrată sub nr. 4732/14.01.2022; referatul de aprobare nr. 6519/19.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6601/19.01.2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.77/27.02.2020 a Consiliului local privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare asupra unui imobil situat în Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu, nr.33 și prevederile Hotărârii nr.474/15.12.2021 a Consiliului local privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Aurel Vlaicu;

Având în vedere prevederile art.18(3) din Legea nr.24.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere fișele mijloacelor fixe;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit."c", coroborat cu art.129(6) lit.”b”, ale art.139(2), ale art.196(1) lit.”a” și ale art.364(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă raportul de evaluare efectuat de către Roșu Adriana Eusența – Membru Titular ANEVAR, pentru următoarele imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str.Aurel Vlaicu, în suprafață totală de 170 mp:

1.imobilul (teren) înscris în CF nr.115630 Alba Iulia, cu nr.cadastral 115630 și nr.top.1903/2/1/1/1, 1903/3/1/1/1, 1903/4/1/1/1, în suprafață de 71 mp, având categoria de folosință curți-construcții, înscris în Sectorul 1 din Registrul spațiilor verzi, actualizat, la valoarea de 24.600 lei plus TVA (4.970,60 euro plus TVA – 70 euro/mp plus TVA);

2.imobilul (teren) înscris în CF nr.115762 Alba Iulia, cu nr.cadastral 115762 și nr.top.1903/2/1/1/2, 1903/3/1/1/2, 1903/4/1/1/2, în suprafață de 83 mp, având categoria de folosință curți-construcții, înscris în Sectorul 1 din Registrul spațiilor verzi, actualizat la valoarea de 28.750 lei plus TVA (5.809,13 euro plus TVAS – 70 euro/mp plus TVA);

3.imobilul (teren) înscris în CF nr.115955 Alba Iulia, cu nr.cadastral 115955, în suprafață de 16 mp, având categoria de folosință neproductiv, neânscris în Registrul spațiilor verzi, la valoarea de 4.830 lei plus TVA (975,935 euro plus TVA – 61 euro/mp plus TVA).

Art.2. (1)Aprobă vânzarea prin negociere directă către Țălnar Cornel, a următoarelor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str.Aurel Vlaicu, în suprafață totală de 170 mp, cu condiția instituirii unei servituți pentru utilități publice pe durată nedeterminată, cu titlu gratuit, în favoarea operatorilor rețelelor de utilități publice :

a.imobilul (teren) proprietate privată a municipiului Alba Iulia, înscris în CF nr.115630 Alba Iulia, cu nr.cadastral 115630 și nr.top.1903/2/1/1/1, 1903/3/1/1/1, 1903/4/1/1/1, în suprafață de 71 mp, având categoria de folosință curți-construcții, înscris în Sectorul 1 din Registrul spațiilor verzi, actualizat, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 24.600 lei;

b.imobilul (teren) proprietate privată a municipiului Alba Iulia înscris în CF nr.115762 Alba Iulia, cu nr.cadastral 115762 și nr.top.1903/2/1/1/2, 1903/3/1/1/2, 1903/4/1/1/2, în suprafață de 83 mp, având categoria de folosință curți-construcții, înscris în Sectorul 1 din Registrul spațiilor verzi, actualizat, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 28.750 lei;

c.imobilul (teren) proprietate privată a municipiului Alba Iulia, înscris în CF nr.115955 Alba Iulia, cu nr.cadastral 115955, în suprafață de 16 mp, având categoria de folosință neproductiv, neânscris în Registrul spațiilor verzi, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar 4.830 lei.

(2)Stabileşte preţul minim de pornire al negocierii directe la suma de 58.180 lei plus TVA (24.600 lei plus TVA pentru terenul înscris în CF nr.115630 Alba Iulia, 28.750 lei plus TVA pentru terenul înscris în CF nr.115762 Alba Iulia și 4.830 lei plus TVA pentru terenul înscris în CF nr.115955 Alba Iulia).

(3)Cumpărătorul are obligația de a păstra destinația de spațiu verde a terenurilor arătate la alin.(1) lit.a și b, obligație care se va înscrie în contractul de vânzare-cumpărare.

Art.3. Împuterniceşte Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să facă toate demersurile necesare pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul contracte, patromoniu și Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, patrimoniu

-Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Țălnar Cornel, str.Aurel Vlaicu, nr.33, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
      consilier                                                                                           Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                        Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex