Hotărârea nr. 305 din 2022

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.6

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 305

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.6

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.6 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 315/21.06.2022;

Având în vedere cererea domnului Niculuț Claudiu Nicolae înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.52775/06.05.2022; referatul de aprobare nr.72240/21.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 72559/22.06.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19^2 din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(14), ale art.139 (2) şi ale art.196(1) lit.”a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE::

 

Art.1. (1)Aprobă vânzarea locuinţei construite din fonduri A.N.L. situate în municipiul Alba Iulia, jud.Alba, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.6, înscrise în CF nr.102529-C1-U20 Alba Iulia, cu nr.cadastral 102529-C1-U20, compusă din hol, baie, bucătărie, 2 debarale, cameră de zi și balcon cu suprafață utilă de 36 mp, împreună cu cota din bunurile indivize comune de 36/1315 și a Boxei nr.7 înscrisă în CF nr.102529-C1-U10 Alba Iulia, cu nr.cadastral 102529-C1-U10, cu suprafață utilă de 19 mp, împreună cu cota din bunurile indivize comune de 19/1315 în favoarea dlui Niculuț Claudiu Nicolae și a soției Niculuț Diana Alexandra.

(2)Conform dispozițiilor art.10 (2^5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente locuinței, pe durata existenței clădirii.

Art.2. (1)Preţul de vânzare al locuinţei, calculat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, este de 118.619,32 lei cu TVA inclus. Prețul include și comisionul de 1% cuvenit Consiliului Local al municipiului Alba Iulia potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2)Plata prețului se va face astfel:

a.avans minim de 15% din prețul de vânzare a locuinței la care se adaugă comisionul de 1% cuvenit Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

b.restul de preț se va achita în maximum 25 de ani, în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu o dobândă de 5,75 %/an, dobândă care rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.

(3)În cazul în care dobânda de politică monetară a BNR se modifică până la data încheierii actului de vânzare-cumpărare în formă autentică, cuantumul dobânzii aferente se va calcula potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data vânzării, acesta urmând a rămâne apoi neschimbat pe întreaga durată a contractului.

(4)Plata ratelor se va face lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, începând cu luna următoare celei în care s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

(5)În caz de neplată la termenul scadent a obligațiilor de plată, cumpărătorul datorează majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(6)Executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni.Suspendarea se dispune de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, în condițiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoțită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor.Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător.

(7)Suspendarea executării obligației de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după maximum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare și de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare.

(8)După expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nici o altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată.În acest caz, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri ANL și urmând regimul prevăzut de lege.

Art.3. Cumpărătorul are posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale a prețului.

Art.4. (1)Locuința cumpărată nu poate face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, interdicție care se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condițiile legii, cu excepția situației prevăzute la art.10 alin.2 lit.f teza finală din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)Transferul dreptului de proprietate asupra locuinței se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege. Până la achitarea valorii de vânzare, locuința va rămâne în administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Art.5. Împuterniceşte Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să facă toate demersurile necesare pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.6. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului local din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7.Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8.Hotărârea se comunică la:

-Primarul municipiului Alba Iulia

-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Direcția Cheltuieli

-Birou Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic

-Niculuț Claudiu Nicolae, str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.6, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
   Consilier                                                                                          Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                 Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex