Hotărârea nr. 31 din 2022

privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Poiana Ruscăi.

 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 31

privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Poiana Ruscăi.

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Poiana Ruscăi.- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 17/2022;

Având în vedere cererile depuse de: Botaș Adriana Iuliana și Botaș Aurel Crucian înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 149369/20.12.2021; cererea depusa de: Cheșcheș Cosmin Radu și Cheșcheș Cosmina Elena înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 148313/17.12.2021 și cererea depusă de Țîr Ștefan și Țîr Leonora înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 148551/17.12.2021;

Vâzând, referatul de aprobare nr. 6523/19.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 6558/19.01.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 863 lit.”c” din Codul Civil, ale art. 291(3) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat si completat ulterior;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit "c", art.139(2), şi ale art.196(1) lit “a” din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ modificat si completat ulterior;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Acceptă donaţia făcută municipiului Alba Iulia, constând din imobilele (drumuri) înscrise în CF nr. 108025 Alba Iulia cu nr. cad. 108025 (415/3/10/7) în suprafaţă de 31 mp si CF nr. 108027 Alba Iulia cu nr. cad. 108027 (415/3/10/9) în suprafață de 35 mp efectuată de Botaș Adriana Iuliana și Botaș Aurel Crucian; CF nr. 108024 Alba Iulia cu nr. cad. 108024 (415/3/10/6) în suprafață de 98 mp afectuată de Cheșcheș Cosmin Radu si Cheșcheș Cosmina Elena; CF nr. 108026 Alba Iulia cu nr. cad. 108026 (415/3/10/8) în suprafață de 133 mp efectuată de Țîr Ștefan și Țîr Leonora, imobile situate in Alba Iulia, strada Poiana Ruscăi.

Art.2.Planul de amplasament și delimitare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Declară că imobilele (drumuri) înscrise în CF nr. 108025Alba Iulia cu nr. cad. 108025 (415/3/10/7) în suprafaţă de 31 mp si CF nr. 108027 Alba Iulia cu nr. cad. 108027 (415/3/10/9) în suprafață de 35 mp; CF nr. 108024 Alba Iulia cu nr. cad. 108024 (415/3/10/6) în suprafață de 98 mp; CF nr. 108026 Alba Iulia cu nr. cad. 108026 (415/3/10/8) în suprafață de 133 mp, strada Poiana Ruscăi ca facând parte din domeniul public al municipiului Alba Iulia.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură și Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 6. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

-Instituției Prefectului- Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Direcției tehnice, dezvoltare

-Serviciului contracte, patrimoniu

-Direcției cheltuieli

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
        consilier                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                 Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex