Hotărârea nr. 310 din 2022

privind însușirea documentației de primă înscriere ( introducere a geometriei) a unui imobil situat pe str. Nicolae Titulescu - Cinematograf Columna

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 310

privind însușirea documentației de primă înscriere ( introducere a geometriei) a unui imobil situat pe str. Nicolae Titulescu - Cinematograf Columna

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 29 iunie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea documentației de primă înscriere (introducere a geometriei) a unui imobil situat pe str. Nicolae Titulescu - Cinematograf Columna - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 303/20.06.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71701/20.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 71762/21.06.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 41 din Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, ale art. 139(2) și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însușește documentația de primă înscriere ( introducere a geometriei ) a imobilului inscris in CF.nr.89032 – Alba Iulia avand nr.topo.2040/13 în suprafață de 780 mp,situat pe str.Nicolae Titulescu – Cinematograf Columna.

Art.2. Se aproba intabularea in Cartea Funciara a geometriei imobilului inscris în CF. nr. 89032 – Alba Iulia .

Art.3. Planul de amplasament a imobilului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - județul Alba.

-Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură.

- Serviciul Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

 

Alba Iulia, 29 iunie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
     Consilier                                                                                         Secretar general
Nanu Dana Elisabeta                                                                                Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex